I agree, that Facebook/Google transmitted automaticaly information to Web Administration S.L. and use this subsequent. In practiclar my profil-informations, especially my Basisdata. I have read the data protection.

I can revoke these consent via Mail to support@camworld.tv .

 
Live kamera zdarma!!!
Uživatelé po telefonu obdrží live obraz zdarma.
Akce Online: 13 Dívky: 8 Chlapci: 1 Skupiny: 0 Páry: 0 Fetiš: 4 Bi: 0

Všeobecné obchodní podmínky pro návštěvníky


1. Rozsah platnosti všeobecných obchodních podmínek

2. Ochrana dat

3. Přihlášení a předpoklady pro účast

4. Práva a povinnosti návštěvníků

5 Předmět smlouvy, rozsah plnění

6 Náklady nabízených služeb

7 Software / autorské právo

8 Ručení

9 Změna všeobecných obchodních podmínek

10 Závěrečná ustanovení / sídlo příslušného soudu

11 Promlčecí lhůta

 

 

§1. Rozsah platnosti / Obecně

Camworld.tv a připojené partnerské programy poskytují svá plnění - služby výlučně na základě těchto všeobecných obchodních podmínek (AGB). Obchodní podmínky návštěvníka, které jsou s nimi v rozporu nebo se od nich liší, Camworld.tv neuznává. Návštěvník uznává platnost všeobecných obchodních podmínek tím, že využívá nabízené služby Camworld.tv. Pokud návštěvník platnost těchto všeobecných obchodních podmínek odmítne, nemůže využívat služby Camworld.tv. Camworld.tv si vyhrazuje právo měnit všeobecné obchodní podmínky a přizpůsobovat je vývoji internetu. Změny všeobecných obchodních podmínek nejsou vyžadovány, i když Camworld.tv rozšiřuje nebo zlepšuje současné služby. Nabídka nových služeb podléhá ustanovením těchto všeobecných obchodních podmínek.

 

§2. Ochrana dat

Návštěvník prohlašuje, že souhlasí, aby veškeré osobní údaje, které Camworld.t od něj přijal v rámci registrace, byly podle Spolkového zákona na ochranu dat (BDSG), Telekomunikačního zákona (TKG), Vyhlášky na ochranu dat pro podniky, které poskytují telekomunikační služby, a podle zákona na ochranu dat televizních služeb (TDDSG) ukládány a dále zpracovávány, pokud je to nutné pro realizaci smluvního vztahu a pro účely vyúčtování. Zde se jedná o inventarizační, uživatelská a zúčtovací data. Camworld.tv využívá k vyúčtování interpretů následující data: číslo IP návštěvníka, přístupová data návštěvníka, datum a trvání spojení všech možností přístupu prostřednictvím chatu nebo telekomunikace s interpretem. Změna interpretů se může v rámci chatu uskutečnit bez odhlášení placeného spojení. Camworld.tv tímto nepřebírá závazek za provádění kontroly služeb a produkcí, nabízených nebo využívaných interprety nebo návštěvníky, a legality obsahu chatu nebo telekomunikace. Zjišťování nebo zpracovávání osobních dat návštěvníka, které překračuje popsaný rozsah, se provádí jen s jeho souhlasem. Údaje jsou uchovávány tak dlouho, jak je v rámci této dohody a s dodržením platného práva nutné. Návštěvník má právo kdykoli požadovat informaci o svých uložených datech. Camworld.tv zákazníka výslovně upozorňuje na to, že ochrana dat pro jejich přenosy ve veřejných sítích, jako je internet, nemůže být podle současného stavu techniky rozsáhle zaručena.

 

§3. Přihlášení a předpoklady účasti

Využití nabídky, služeb a výkonů firmy Camworld.tv předpokládá řádnou registraci. K registraci je oprávněna jen osoba starší 18 let, která je zcela způsobilá k právním úkonům. Návštěvník se vůči Camworld.tv zavazuje, že při registraci uvede úplné, správné a pravdivé údaje.

Návštěvník se zavazuje, že bude nabídku smluvní strany, uloženou na webovém serveru, a podle okolností i další samostatně uložené údaje o návštěvníkovi, jméno uživatele, heslo, obrazový materiál, přístupy online, možnosti přístupu v rámci telekomunikace návštěvníka chránit před tím, aby s nimi byly seznámeny třetí osoby. To zvláště platí pro nezletilé nebo osoby vyžadující ochranu. Návštěvník nese plnou zodpovědnost za veškeré užívání a čerpání služeb a nabídek poskytovaných prostřednictvím Camworld.tv, které se uskuteční použitím přihlášení do systému a hesla. Návštěvník se zavazuje, že neprodleně sdělí ztrátu identifikačních údajů nebo to, že se s nimi neoprávněně seznámily třetí osoby. Camworld.tv je schopen zasáhnout do zabezpečení sítě a zkontrolovat provoz zpráv. Návštěvník se v plném rozsahu sám stará o bezpečnost údajů, které předal na internet a jež jsou uloženy na webových serverech. Návštěvník ví, že po úspěšném přihlášení vymezuje smlouva mezi návštěvníkem a interprety využití nabízených služeb interpretů, které z toho vyplývá. Návštěvník může po přihlášení navázat kontakt s interpretem a jeho službami. Návštěvník má předem možnost se zdarma informovat o prezentaci jednotlivých interpretů. Obsah prezentace interpreta v rámci využívání smluvního vztahu interpreta s návštěvníkem je pouze věcí interpreta. Návštěvník prohlašuje, že je připraven spolupracovat při přihlášení, registraci, změně, zablokování nebo smazání jeho registrace v aktuálně potřebném rozsahu a případně odevzdat prohlášení (projev vůle), které je k tomu nutné.

 

§4 Práva a povinnosti návštěvníků

Návštěvník musí při registraci dosáhnout 18 let a musí být zcela způsobilý k právním úkonům. Případné změny údajů, uvedených při registraci, je třeba neprodleně sdělit Camworld.tv. Návštěvník je povinen se sám na vlastní náklady postarat o hardwarové a softwarové předpoklady nutné pro přístup na internet. Náklady za služby, nabízené firmou Camworld.tv prostřednictvím interpreta, a jejich využívání návštěvníkem neomezeně hradí uživatel.

Camworld.tv nepřebírá v rámci smluvního vztahu mezi interpretem a návštěvníkem ručení za žádné informace, jako např. obsah prezentace interpreta, texty, data, software, hudbu, zvuk, materiály, fotografie, grafiky, mailové kontakty, kontakty, videa nebo jiné materiály, které byly návštěvníkovi zprostředkovány s využitím Camworld.tv. Ručení nese osoba, od které obsah pochází.

Camworld.tv dbá na dodržování zákonných předpisů. Z tohoto důvodu je návštěvníkovi přísně zakázáno prostřednictvím systému Camworld.tv rozšiřovat, nabízet nebo poptávat ilegální pornografii .

V rámci využití Camworld.tv je/jsou návštěvníkovi výslovně zakázáno/y:

A sexuální akty s dětmi a zvířaty

B prezentace nebo akty oslavující násilí

C ilegální pornografie

D jakékoli poškozování nezletilých

E v rámci využívaných služeb předstírat, že se jedná o zástupce, administrátora nebo osobu zodpovědnou jiným způsobem za službu nebo vztah k takovým osobám, které s tím souvisejí

F ukládat nebo šířit osobní data jiných návštěvníků nebo interpretů

F zasahovat do služeb nebo serverů spojených se službami, do sítí, poškozovat je nebo přerušovat

G porušovat nebo nedodržovat předpisy, pravidla sítí, spojená se službou

H zatěžovat, ohrožovat, pomlouvat, obtěžovat, uvádět do rozpaků nebo jiné nepříjemnosti, ať jde o fyzickou nebo právnickou osobu

I nesmí se kopírovat, rozmnožovat, padělat, prodávat nebo dále prodávat služby, obsah nebo částečný rozsah služeb a jejich užívání nebo jejich přístup ke službám

J veškeré využívání služeb pro komerční účely je zakázáno, pokud to Camworld.tv výslovně nedovolí

Pro využívání služeb v rámci aktivit je třeba se zřeknout provádění reklamních opatření.

 

§5 Rozsah plnění

Camworld.tv dá během doby platnosti smlouvy o užívání služeb a jejich ujednání návštěvníkovi i interpretovi k dispozici software, který je s tím spojený.

Software obsahuje software na využití služeb prostřednictvím internetových vystoupení výhradně pro online (tzn. takové, které je k dispozici přes internet). Tento software zahrnuje poskytnutí míst na uložení do paměti. Camworld.tv navíc nabízí provedení služeb a/nebo jejich údržbu.

Konkrétní rozsah služeb, tj. výrobky a výkony v nich obsažené, je třeba čerpat jen popsaným způsobem.

 

§6 Náklady nabízených služeb

Přihlášení software nabízeného společností Camworld je bezplatné. Placené služby jsou opatřeny cenami. Pro přístup k nabízeným druhům plateb platí aktuálně uvedené ceny. Pro přístup nebo využití telefonických čísel s přidanou hodnotou platí v případě telefonování z pevné sítě uvedené telefonní poplatky. Ceny za hovory z mobilního telefonu kolísají. Informace o poplatcích za mobilní telefon obdržíte vždy u příslušného mobilního operátora. Camworld.tv je oprávněn v případě dlužení za využívané a nezaplacené služby využít výkony třetích osob. Camworld.tv je oprávněn si samostatně nebo prostřednictvím třetích osob obstarávat informace o návštěvníkovi u příslušné ochranné asociace pro obecné zajištění úvěrů (SCHUFA) a rovněž u jiných ekonomických informačních agentur a společností, zajišťujících úvěr. Návštěvník souhlasí, aby Camworld.tv sdělil příslušné společnosti SCHUFA údaje na základě chování, které je v rozporu se smlouvou (např. zabavení kreditní karty kvůli zneužití jejím majitelem, zavinění zpětného zaúčtování u nesporné pohledávky, upomínka požadovaná v případě nesporné pohledávky, exekuční opatření). Pokud taková data vzniknou z jiných zákaznických vztahů u SCHUFA, obdrží o tom Camworld.tv informaci. Tato hlášení se podle Spolkového zákona na ochranu dat mohou provádět jen tehdy, pokud je to potřebné na ochranu oprávněných zájmů Camworld.tv, smluvního partnera SCHUFA nebo obecně, a tím nejsou omezovány právem chráněné zájmy návštěvníků. SCHUFA data ukládá, aby mohla dát napojeným úvěrovým institucím, úvěrovým podnikům, leasingovým společnostem, podnikům maloobchodu, zásilkového obchodu a jiným podnikům, které poskytují spotřebitelům peněžní úvěry, úvěry na zboží nebo služby komerčním způsobem a vybírají pohledávky, informace, které jsou nutné pro posouzení bonity klienta. U podniků, které inkasují pohledávky na komerční bázi a jsou smluvně napojeny na SCHUFA, mohou být adresné údaje předávány za účelem vyhledávání dlužníků. SCHUFA dá data svým smluvním partnerům k dispozici jen tehdy, pokud věrohodně objasní oprávněný zájem na zjištění dat. SCHUFA předá jen objektivní data bez údajů o věřiteli; v informacích SCHUFA nejsou obsažena subjektivní hodnocení, osobní příjmové ani majetkové poměry.

 

§7 Software / Autorská práva

Camworld.tv poskytne návštěvníkovi svůj software v rámci nabízené služby. S tímto softwarem Camworld.tv návštěvníkovi během doby platnosti využívání služeb nabízených Camworldem.tv poskytne nevýhradní právo na využívání software a jeho zpřístupnění. Výše uvedené prosté uživatelské právo je udělováno pod výslovnou podmínkou, že návštěvník v rámci registrace poskytne úplné a pravdivé údaje a bude dodržovat pravidla těchto všeobecných uživatelských podmínek. Návštěvníkovi není dovoleno software kopírovat, příp. jej zpřístupnit třetím osobám, ani software příp. práva na něj propůjčovat, pronajímat nebo jiným způsobem převádět na třetí osoby, příp. software měnit, překládat, provozovat reverse engineering, dekompilovat jej nebo disasemblovat nebo vytvářet na bázi softwaru jiné deriváty. Práva duševního vlastnictví a jiná vlastnická práva k softwaru zůstávají Camworld.tv. Neexistuje nárok návštěvníka na přenechání nebo nahlédnutí do zdrojového kódu přenechávaného software. Osoby nebo podniky, které jsou ke Camworld.tv nebo jeho výrobkům příp. službám v konkurenčním vztahu, nejsou k užívání oprávněny.

 

§8 Ručení

Využívání Camworld.tv probíhá s výhradou dostupnosti na vlastní nebezpečí a vlastní riziko uživatele v podobě, která je aktuálně daná společností Camworld.tv. Pro Camworld.tv je vyloučeno ručení za přímé a/nebo nepřímé škody včetně následných škod návštěvníka a /nebo třetích osob - nezávisle na tom, na jakém nárokovém základu spočívají (např. prodlení, nemožnost, pozitivní porušení smlouvy, poskytnutí záruky, nedovolené jednání atd.). Camworld.tv nenese odpovědnost za poranění na životě, těle a zdraví a rovněž v případě porušení podstatných smluvních povinností. Také je vyloučeno ručení za prostou nedbalost, nepřímé škody a netypické následné škody. Ručení podle zákona o odpovědnosti za vady výrobku zůstává nedotčeno. Je vyloučeno ručení nebo poskytnutí záruky firmy Camworld.tv za škody, jejichž příčinou je telekomunikační struktura, poskytnutá třetími osobami, a za škody, které vyplývají z nedbalé údržby, nedbalého ukládání, používání, ošetření, zpracování nebo vady poskytnutých služeb či jiných služeb, které společnost Camworld.tv poskytla. Až do úplného vyrovnání veškerých pohledávek firmy Camworld.tv nebo jejích smluvních partnerů, které vyplývají z existujícího obchodního vztahu vůči návštěvníkovi, přísluší firmě Camworld.tv zadržovací právo k poskytnutým registračním údajům návštěvníka a rovněž smluvní zástavní právo. Pokud se návštěvník dostane do prodlení s platbou, je Camworld.tv oprávněn existující smluvní vztah bez předchozího písemného nebo ústního ohlášení či poskytnutí další platební lhůty okamžitě vypovědět a podle vlastního uvážení registrační údaje návštěvníka smazat nebo je se započtením do existující zbývající pohledávky návštěvníka samostatně převést třetím osobám za úplatu.

Stahování nebo jiný příjem obsahu v souvislosti se službami nabízenými Camworld.tv se provádí na riziko návštěvníka.

Camworld.tv nepřebírá záruku za chování návštěvníků nebo jiných třetích osob či za obsah a prohlášení, která jsou šířena návštěvníky nebo interprety či jinými třetími osobami v rámci služeb. Camworld.tv neručí vůči návštěvníkovi nebo třetím osobám ani za škody, které vzniknou z užívání služeb nebo z nemožnosti užívání služeb. Toto vyloučení ručení platí i pro přerušení, dočasné zastavení nebo ukončení služeb.

 

§9 Změna všeobecných obchodních podmínek

Camworld.tv si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky v budoucnosti měnit nebo doplňovat. Na případné změny nebo doplňky těchto všeobecných obchodních podmínek bude návštěvník vždy zvlášť upozorněn. Změněné nebo doplněné všeobecné obchodní podmínky se použijí až tehdy, když návštěvník po obdržení upozornění opětovně využije služby Camworld.tv.

 

§10 Závěrečná ustanovení a sídlo příslušného soudu

Právní vztah podléhá právu registrovaného sídla Camworld.tv. Místem plnění pro všechny závazky, vyplývající ze smlouvy, je sídlo podniku.

Nezávisle na tom, jestli je poskytovatel obchodník, jsou pro místo registrovaného sídla Camworld.tv příslušné místně příslušné soudy.

Camworld.tv může žaloby proti návštěvníkovi - pokud je obchodníkem - podat i v jeho bydlišti nebo registrovaném sídle.

Pokud je podána žaloba u místně příslušného soudu podnikatele, vyžaduje to ustanovení, aby návštěvník jako obchodník nesl mimořádné náklady na dostavení se k místnímu soudu za Camworld.tv.

Na právní vztah, který byl uzavřen na základě těchto všeobecných obchodních podmínek, je výlučně aplikováno právo platné pro sídlo firmy Camworld.tv.

Proti všeobecným obchodním podmínkám zákazníka nebo dodavatele, které jsou případně k dispozici, se tímto vznášejí námitky. Návštěvník se podřídí obchodním podmínkám poskytovatele bez ohledu na vlastní obchodní podmínky. Pokud by nějaké ustanovení těchto obchodních podmínek bylo nebo se stalo neplatným, nedotkne se to jinak platnosti zbývajících smluvních ustanovení. Pro tento případ se smluvní strany zavazují, že na místě neplatného ustanovení sjednají platnou doložku, která se co nejvíce blíží smyslu a účelu i stanovení ekonomického cíle neplatného ustanovení. Obdobně je třeba postupovat i tehdy, když předložené obchodní podmínky obsahují mezeru odporující právu a vyžadují doplňující výklad smlouvy. Rezignace firmy Camworld.tv na vykonání nebo prosazení práva či ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nepředstavuje rezignaci na toto právo, příp. příslušné ustanovení. Vedlejší ujednání, změny a doplňky těchto všeobecných obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

§11 Promlčecí lhůta

Bez ohledu na kratší zákonné lhůty musejí být veškeré nároky, které vznikly při využívání služeb nebo těchto všeobecných obchodních podmínek či v souvislosti s nimi, soudně uplatněny do jednoho roku po jejich vzniku, jinak jsou navždy vyloučeny.

 

 

Provozovatel Livecam-Content a internetové prezentace:

Web-Administration S.L.

PTO de Caleta de Fuste S/N

Oficina del Puerto

35610 Antigua / Spain

CIF: B76045434

 

 

Všeobecné obchodní podmínky, 2021 Antigua, España

 

 

 
avs