I agree, that Facebook/Google transmitted automaticaly information to Web Administration S.L. and use this subsequent. In practiclar my profil-informations, especially my Basisdata. I have read the data protection.

I can revoke these consent via Mail to support@camworld.tv .

 
"Live-cam gratis!!!"
Dla użytkowników telefonu obraz live gratis.
Akcje Online: 13 Girls: 8 BOYS: 1 GRUPA: 0 PARY: 0 FETYSZ: 4 Bi: 0

Ogólne warunki handlowe


OWH dla odwiedzających Camworld.tv

1. Zakres obowiązywania OWH

2. Ochrona danych

3. Rejestracja i warunki członkostwa

4. Prawa i obowiązki odwiedzających

5  Przedmiot umowy Zakres usług

6  Koszty oferowanych usług

7 Oprogramowanie / Prawa autorskie

8 Odpowiedzialność

9 Zmiana OWH

10 Postanowienia końcowe / Właściwość miejscowa sądu

11 Termin prekluzyjny

 

§1. Zakres obowiązywania / Ogólne

Camworld.tv, wraz z dołączonymi programami partnerskimi, oferuje swoje usługi na podstawie niniejszych ogólnych warunków handlowych (OWH). Warunki handlowe odwiedzających, niezgodne i odbiegające od niniejszych, nie będą akceptowane przez Camworld.tv. Odwiedzający uznaje ważność OWH, gdy korzysta z usług oferowanych przez Camworld.tv. W przypadku, gdy odwiedzający odrzuci ważność OWH, nie będzie miał możliwości z korzystania z usług Camworld.tv. Camworld.tv zastrzega sobe prawo do zmian ogólnych warunków handlowych i dopasowaniu ich do rozwoju internetu. Aczkolwiek, nie ma potrzeby zmian w ogólnych warunkach handlowych, jeżeli Camworld.tv rozszerza lub ulepsza obecne usługi. Oferta nowych usług podlega postanowieniom niniejszych OWH.

 

§2. Ochrona danych

Odwiedzający oświadcza, iż wyraża zgodę, że wszystkie podane przez niego, w ramach rejestracji, dane osobowe będą zachowane i przetwarzane przez Camworld.tv zgodnie z ustawą federalną o ochronie danych osobowych (FUODO), ustawą o telekomunikacji, zarządzeniem o ochronie danych osobowych dla przedsiębiorstw, świadczących usługi telekomunikacyjne, o ile będzie to konieczne do wywiązania się z umowy, jak i do celów rozliczeniowych. Rozchodzi się przy tym o dane inwenteryzacyjne, dane użytkowania oraz dane rozliczeniowe. Camworld.tv wykorzystuje następujące dane do rozliczenia wykonawów: numer IP odwiedzającego, dane dostępowe odwiedzającego, dzień i czas trwania połączenia wszystkich możliwości dostępu poprzez chat lub telekomunikację z wykonawcą. Camworld.tv nie zobowiązuje się do kontroli oferowanych lub wykorzystanych, przez wykonawców lub odwiedzających, usług i prezentacji, względnie treści chatów lub telekomunikacji pod względem ich legalności. Wykraczające poza opisany zakres pobieranie lub przetwarznie danych osobowych odwiedzających jest możliwe tylko za ich zgodą. Dane są przechowywane tak długo, jak długo jest to wymagane w ramach tego porozumienia i przy przestrzeganiu obowiązującego prawa. Odwiedzający ma zawsze prawo domagać się informacji na temat swoich, zapisanych danych. Canworld.tv zwraca klientom wyraźnie uwagę na to, że ochrona danych, przy przesyłaniu danych w sieci, w internecie, według obecnego stanu techniki, nie może być całkowicie zagwarantowana.

 

§3. Rejestracja i warunki członkostwa

Korzystanie z ofert i usług Camworld.tv  umożliwia przepisowa rejestracja. Do rejestracji uprawniona jest osoba pełnoletnia i w pełni zdolna do czynności prawnych. Odwiedzający zobowiązuje się, wobec Camworld.tv, do podania pełnych, poprawnych i zgodnych z prawdą danych podczas rejestracji.

Odwiedzający zobowiązuje się do zabezpieczenia zapisanych na serwerze ofert strony i ewentualnie również samodzielnie wprowadzonych danych, takich jak nazwa użytkownika, hasło, materiał zdjęciowy, dostępy online lub możliwości dostępu podczas telekomunikacji odwiedzającego, przed zapoznaniem się z nimi przez osoby trzecie. Dotyczy to szczególnie osób małoletnich i wymagających ochrony. Odwiedzający ponosi pełną odpowiedzialność za każdorazowe korzystanie z oferowanych przez Camworld.tv usług i ofert, które wymagają użycia loginu i hasła. Odwiedzający zobowiązuje się do poinformowania o utracie danych identyfikacyjnych lub bezprawnym zapoznaniu się z nimi przez osoby trzecie. Camworld.tv jest w stanie naruszyć bezpieczeństwo sieci i kontrolować przepływ informacji. Za bezpieczeństwo, przesłanych za pośrednictwem internetu i zapisanych na serwerach danych, w pełni odpowiada odwiedzający. Odwiedzający wie, że po udanej rejestracji i wynikających z tego korzyści z oferowanych usług wykonawców, umowa pomiędz odwiedzającym a wykonawcą jest wiążąca. Odwiedzający może po rejestracji skontaktować się z wykonawcą usług.  Odwiedzający ma możliwość uzyskania bezpłatnej informaji o prezentacji poszczególnych wykonawców. Treść prezentacji wykonawcy należy wyłącznie do niego. Odwiedzający deklaruje gotowość, w wymaganym zakresie, do współdziałania przy rejestracji, zmianach, blokadach lub usunięciu rejestracji, oraz, w razie potrzeby, do złożenia koniecznego do tego oświadczenia woli.

 

§4. Prawa i obowiązki odwiedzających

Rejestrując się, odwiedzający musi być pełnoletni i w pełni zdolny do czynności prawnych. Należy niezwłocznie poinformować Camworld.tv o ewentualnych zmianach danych podanych podczas rejestracji. Odwiedzający, sam i na własny koszt, musi zatroszczyć się o konieczne oprogramowanie, warunkujące dostęp do internetu. Koszty, oferowanych za pośrednictwem Camworld.tv usług wykonawców i korzystanie z nich przez odwiedzających, w całości pokrywa użytkownik.

Camworld.tv nie ponosi odpowiedzialności, w ciągu trwania umowy pomiędzy wykonawcą i odwiedzającym, za wszelkie informacje, jak n.p. treść prezentacji, tekst, dane, oprogramowanie, muzykę, dźwięk, materiały, zdjęcia, grafiki, kontakty mailowe, kontakty, filmy, oraz inne materiały, które zostały przekazane odwiedzającemu do wykorzystania za pośrednictwem Camworld.tv. Odpowiedzialność ponosi osoba, od której pochodzą treści.

Camworld.tv pilnuje przestrzegania przepisów prawnych. Z tego powodu, odwiedzającemu jest surowo wzbronione, by  przy pomocy systemu operatora rozpowszechniać, oferować lub pytać o treści niezgodne z prawem, jak n.p. nielegalną pornografię.

W ramach użytkowania Camworld.tv, odwiedzającemu stanowczo zabrania się:

A czynności seksualnych z dziećmi lub zwierzętami

B czynów i prezentacji gloryfikujących przemoc

C nielegalnej pornografii

D wyrządzania w jakikolwiek sposób szkody nieletnim

E uważać się, w obrębie wykorzystanych usług, za przedstawiciela, administatora lub w inny sposób odpowiedzialnego za obowiązki, lub pozostającego w związku z takimi osobami;

F przechowywania lub rozpowszechniania danych osobistych innych odwiedzjacych lub wykonawców

G ingerowania w usługi lub powiązane z usługami serwery, sieci, uszkadzania lub przerywania ich

H nieprzestrzegania przpisów, reguł sieci powiązanych z usługami

I nagabywania, grożenia, zniesławiania, napastowania lub wprawiania w zakłopotanie lub inne nieprzyjemności osób fizycznych i prawnych

J kopiowania, powielania, naśladowania lub sprzedawania usług, treści lub części usług

K jakiegokolwiek wykorzystywania usług w celach komercyjnych, o ile nie zezwalają na to przepisy Camworld.tv

L podejmowania jakichkolwiek kroków reklamowych w trakcie korzystania z usług

 

§5. Zakres usług

Podczas okresu ważności i korzystania z usług i ich postanowień, Camworld.tv udostępnia, odwiedzającym, jak i wykonawcom, odpowiednie oprogramowanie. Program zawiera dostępne wyłącznie online, tzn. poprzez internet, oprogramowanie do korzystania z usług za pomocą pokazów internetowych, które zawiera przygotowanie miejsca zapisu. Ponad to Camworld.tv oferuje tworzenie usług i/lub dbałość o nie. Do konkretnego zakresu usług, tzn.  zawartych w nim produktów i usług, należy odnosić się tak, jak to zostało opisane.

 

§6. Koszty oferowanych usług

Rejestracja, oferowanego przez Camworld.tv, oprogramowania jest bezpłatna. Usługi płatne są dokładnie wycenione. Za dostęp lub korzystanie z dodatkowych numerow telefonu, przy korzystaniu z telefonu stacjonarnego, obowiązują podane opłaty telefoniczne. Ceny mogą być inne przy telefonach z sieci komórkowych. Informację o opłatach telefonii komórkowej uzyskacie Państwo u aktualnego operatora komórkowego. Przy zadłużeniu Camworld.tv jest uprawniony do posłużenia się wykorzystanymi i nieopłaconymi usługami osób trzecich. Camworld.tv jest uprawniony do samodzielnego, lub poprzez osoby trzecie, zasięgania informacji, od spółki uzyskiwania informacji o kredytobiorcach, na temat odwiedzającego. Odwiedzający zgadza się, że Camworld.tv zgłosi, odpowieniej spółce uzyskiwania informacji o kredytobiorcach, dane na podstawie zachowania niezgodnego z umową (n.p. konfiskata karty kredytowej z powodu jej nadużycia przez jej posiadacza, spowodowanie obciążenia zwrotnego przy bezspornych roszczeniach, wnioskowany nakaz zapłaty przy bezspornych roszczeniach, postępowanie egzekucyjne). Jeżeli takie dane, z innych relacji między klientami, zostaną zebrane przez spółkę uzyskiwania informacji o kredytobiorcach, Camworld.tv zostanie o tym poinformowany.  Informacje te,zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych, mogą zostać udzielone tylko wtedy, jeżeli jest to konieczne do ochrony uprawnionych interesów Camworld.tv, partnera umowy spółki uzsykiwania informacji o kredytobiorcach, lub ogółu, i jeżeli przez nie zostaną naruszone godne ochrony interesy odwiedzających. Spółka uzyskiwania informacji o kredytobiorcach zachowuje dane, aby móc udzielić informacji na temat zdolności kredytowej klientów,  współdziałającym instytutom kredytowym, przedsiębiorstwom kredytowym, spółkom leasingowym, przedsiębiorstwom, które zajmują się handlem detalicznym, wysyłkowym i przedsiębiorstwom, które udzielają konsumentom kredytów gotówkowych, towarowych lub usługowych, lub ściągają wierzytelności. Przedsiębiorstwom, które zawodowo ściągają wierzytelności i współpracują ze spółką uzyskiwania informacji o kredytobiorcach, mogą zostać udostępnione dane adresowe, w celu wyśledzenia dłużnika. Spółka uzyskiwania informacji o kredytobiorcach udostępni dane partnerom umowy, jeżeli ci wiarygodnie okażą uprawnione zainteresowanie do przekazu danych. Spółka uzyskiwania informacji o kredytobiorcach przekaże tylko obiektywne dane, bez podawania kredytodawcy; od spółki nie uzyska się informacji na temat ocen subiektywnych, ani osobistych warunków dochodowych i majątkowych. 

 

§7. Oprogramowanie / Prawa autorskie

W ramach oferowanych usług Camworld.tv, Camworld.tv udostępnia odwiedzającemu oprogramowanie. Za pomocą tego oprogramowania, Camworld.tv zapewnia odwiedzającemu, w czasie okresu ważności korzystania z oferowanych przez Camworld.tv usług, prawo ważności i dostępu. Zapewnienie tego, wyżej wymienionego, prostego prawa użytkowania jest stanowczo uwarunkowane tym, że odwiedzjący, w ramach rejestracji, poda pełne i zgodne z prawdą dane, oraz będzie przestrzegał reguł niniejszych, ogólnych warunków handlowych. Odwiedzającemu zabrania się powielania, względnie udostępniania oprogramowania osobom trzecim, jak również użyczania im oprogramowania, względnie praw, w inny sposób; zabrania się również przeprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu, tłumaczeń, uprawiania tzw. Reverse Engineering, dekompilacji lub deasemblacji lub tworzenia innych działań pochodnych na bazie oprogramowania. Prawa do własności intelektualnej, jak również inne prawa własności do oprogramowania pozostają w Camworld.tv. Roszczenia odwiedzającego, do odstąpienia lub zaznajomienia się z kodem źródłowym pozostawionego oprogramowania, nie istnieją. Osoby lub przedsiębiorstwa będące na stopie konkurencyjnej z Camworld.tv lub jego produktami, względnie usługami, nie są uprawnione do użytkowania.

 

§8. Odpowiedzialność

Użytkownik korzysta z Camworld.tv z zastrzeżeniem dostępności, oraz na własne ryzyko, w formie podanej przez Camworld.tv. Camworld.tv zostaje wykluczone z odpowiedzialnośći za bezpośrednie i/lub pośrednie szkody, łącznie z konsekwencjami szkód odwiedzjącego i/lub osoby trzeciej – niezeleżnie od tego, na jakiej podstawie roszczeniowej bazują (n.p. opóźnienie, niemożliwość, potwierdzone naruszenie umowy, gwarancja, działanie niedozwolone itd.). Przy zagrożeniu życia, uszkodzeniach ciała i uszczerbku na zdrowiu, jak również prz naruszeniu istotnych obowiązków umowy, Camworld.tv nie ponosi odpowiedzialności. Za proste zaniedbania, pośrednie szkody i nietypowe konsekwencje szkód, odpowiedzialność również jest wykluczona.

Odpowiedzialność, według ustawy o odpowiedzialności cywilnej, za szkody powstałe w związku z wadliwościią produktu, pozostaje nienaruszona. Za szkody, których przyczyna tkwi w udostępnionej przez osoby trzecie strukturze komunikacyjnej, jak również za szkody wynikające z nienależytej konserwacji, nienależytego zapisu, użytkowania, traktowania, przetwarzania lub uszkodzenia udostępnionych usług lub innych świadczeń udostępnionych poprzez Camworld.tv, odpowiedzialność lub gwarancja Camworld.tv są wykluczone. Aż do całkowitego pokrycia wszystkich żądań Camworld.tv lub jego partnerów umowy, z istniejących wobec odwiedzjącego kontaktów gospodarczych, Camworld.tv przysługuje prawo do zatrzymania udostępnionych danych rejestracyjnych odwiedzającego, jak również umowne prawo zastawu. Jeżeli odwiedzający spóźni się z pokryciem, Camworld.tv jest uprawniony, bez wcześniejszej pisemnej lub ustnej informacji, bez zapewnienia kolejnego terminu płatności, do wypowiedzenia istniejącej umowy w trybie natychmiastowym, i do usunięcia danych rejestracyjnych odwiedzającego według własnego uznania, lub, ale odpłatnie – jako zaliczenie na istniejącą część wierzytelności - do przeniesienia ich samodzienie na osobę trzecią.

Ściąganie lub inny sposób otrzymywania treści, w związku z oferowanymi przez Camworld.tv usługami, odbywa się na własne ryzyko odwiedzającego.

Camworld.tv  nie przejmuje odpowiedzialności za zachowanie odwiedzających, lub innych osób trzecich, oraz za treści lub oświadczenia przekazywane przez odwiedzających lub wykonawców lub inne osoby trzecie w ramach usług. Również za szkody, powstałe w wyniku korzystania z usług lub niemożliwości korzystania z usług, Camworld.tv nie ponosi odpowiedzialności wobec odwiedzającego lub innych osób trzecich. To wyłączenie odpowiedzialności cywilnej obowiązuje również w przypadku przerwania, chwilowego zawieszenia lub zakończenia usług.

 

§9. Zmiana OWH

Camworld.tv zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych OWH. Odwiedzający zostanie oddzielnie poinformowany o ewentualnych zmianach lub uzupełnieniach niniejszych OWH.  Zmienione, względnie uzupełnione OWH znajdują zastosowanie wtedy, gdy odwiedzający ponownie skorzysta z usług Camworld.tv, po otrzymaniu informacji o zmianach.

 

§10. Postanowienia końcowe i właściwość miejscowa sądu

Powiązania prawne podlegają prawu miejsca działalności Camworld.tv. Miejscem wypełniania wszystkich zobowiązań, wynikających z umowy, jest siedziba przedsiębiorstwa.

Niezależnie od tego, czy operator jest kupcem, dla siedziby przedsiębiorstwa Camrold.tv właściwe są sądy miejscowe.

Camworld.tv może wnieść skargę na odwiedzającego – o ile jest kupcem – również w miejscu jego zamieszkania lub działalności.

Jeżeli skarga zostanie wniesiona w sądzie właściwym przedsiębiorcy, wymaga to ustalenia, że odwiedzjący, jak i kupiec ponoszą koszty za ukazanie właściwości miejscowej sądu dla Camworld.tv.

Powiązania prawne, zawarte na podstawie niniejszych ogólnych warunków handlowych, znajdują zastosowanie wyłącznie w prawie siedziby firmy Camworld.tv.

Ewentualnie istniejące ogólne warunki handlowe dla klientów lub dostawców zarejestrowanych zostają tym samym zanegowane. Odwiedzający podlega niezależnie własnym warunkom handlowym operatora. W przypadku, gdy uregulowanie niniejszych warunków handlowych nie odnosi skutku, nie narusza to poza tym skuteczności regulacji wynikających z umowy. W tym przypadku strony umowy zobowiązują się do ustalenia skutecznej klauzuli, która byłaby najbliższa tej nieskutecznej, pod względem sensu, jak również pod względem celów gospodarczych. Odpowiednio należy postepować w przypadku, gdy istniejące warunki handlowe wykazują luki i wymagają uzupełnionego projektu umowy. Rezygnacja Camworld.tv z wykonania lub przeprowadzenia któregoś z praw lub ustanowień nieniejszych OWH, nie jest ostateczną rezygnacją z tego prawa, względnie z danego postanowienia. Roszczenia uboczne, zmiany i uzupełnienia do niniejszych OWH, wymagają formy pisemnej.

 

§11. Termin prekluzyjny

Bez ujmy dla krótszych terminów prawnych, wszystkie roszczenia, w związku z korzystaniem w usług lub niniejszych OWH, muszą zostać przedstawione sądowo, w ciągu jednego roku po ich powstaniu, lub zstaną wykluczone na zawsze.

 

 

Prowadzący portal Livecam i prezentacje internetowe:

Web-Administration S.L.

PTO de Caleta de Fuste S/N

Oficina del Puerto

35610 Antigua / Spain

CIF: B76045434

 

 

OWH stan 2021 Antigua, España

 

 

 
avs